oaistore
  

Dona i Jubilació

Titol paralelo
Tipus
Tesi doctoral
Data de publicació
Universitat/Centre
Direcció
Dra Carme Ferre / codirecció Dra Angela Pallarés
Resum
La finalitat de la tesi rau en cercar coneixement sobre la transició de la jubilació de dones jubilades, i aportar aquest coneixement a la disciplina infermera per tal que els seus professionals puguin establir criteris i dissenyar programes de salut específics que millorin les cures infermeres que se’ls poden oferir, en aquesta etapa de la vida, des de l’Atenció Primària de Salut (APS). Es planteja com a objectiu descriure la jubilació de les dones que han participat en l’estudi, i per fer-ho des d’aquest horitzó d’una futura atenció infermera, calia analitzar el elements identificats que caracteritzen el seu procés a la llum de referents teòrics que, entre d’altres, contemplessin la perspectiva infermera, d’aquí que un dels punts importants del marc teòric hagi estat la Teoria de les Transicions de Meleis. L’estudi està acotat geogràficament a Catalunya, i en concret es circumscriu a la ciutat de Barcelona. S’ha seleccionat aquesta ciutat per la representativitat de les seves dades, ja que, segons l’anuari d’envelliment de Catalunya (2004), la taxa de sobreenvelliment al nostre país es concentra sobretot en els municipis de més de 500.000 habitants, i un total del 30% es localitzen només a la ciutat de Barcelona. La recerca s’aborda des del paradigma qualitatiu en estar orientat vers la comprensió i interpretació dels significats i accions des de la pròpia perspectiva de les dones jubilades